Thông tin chung
Thông tin chung
Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 
17/03/2021 
 

Để phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy, góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021-2025), ngày 16/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 1219/UBND-VXNV về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.

Theo đó, cần triển khai thực hiện tốt những nội dung sau: Tiếp tục phát động, đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2021 theo Kế hoạch số 4614/KH-UBND ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, đổi mới toàn diện, sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua theo hướng đi vào hiệu quả, thực chất; Tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng, phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc để kịp thời đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, tạo động lực lan tỏa, thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững; Thực hiện có hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, chính xác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; tăng cường phát hiện, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua; gắn khen thưởng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đặc biệt quan tâm phát hiện những nhân tố mới, tăng cường khen thưởng đột xuất; chú trọng khen thưởng các điển hình là công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động; đơn vị cơ sở, vùng sâu, vùng xa; các lĩnh vực trọng tâm, nguy hiểm.

Đồng thời, việc xét khen thưởng phải bảo đảm các tập thể, cá nhân có thành tích thật sự tiêu biểu xuất sắc; hình thức khen thưởng phù hợp với thành tích, công trạng đạt được./.

                                                                          

                                                                                            Lê Thị Mỹ Dân

 
Tin đã đưa