Thông tin chung
Thông tin chung
Kết quả thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2015-2020 (giai đoạn I) 
16/03/2021 
 

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số”, trong thời gian qua Đảng, Nhà nước luôn quan tâm phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đề ra nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển trên nhiều lĩnh vực, nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển toàn diện. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giữ vững; các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai hiệu quả, thiết thực.

Trong 05 năm (2015-2020), đã tổ chức 90 lớp tuyên truyền trực tiếp cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 06 huyện, với 7.590 lượt người tham dự, đối tượng chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ, công chức cấp xã, người có uy tín; mở 02 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực cho 150 cán bộ theo dõi công tác dân tộc, Ban Quản lý thôn; tổ chức Hội thi “Tìm hiểu các chính sách, pháp luật có liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” trên địa bàn huyện Bác Ái, có 10 đội tham gia (gồm 9 xã trên địa bàn huyện và Trường THPT DTNT Pi Năng Tắc)…

Ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các địa phương còn tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, quan tâm đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, như: giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với quy hoạch từng vùng, các mô hình sản xuất, hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, xuất khẩu lao động nhằm tăng thu nhập, ổn định đời sống; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy tốt vai trò người có uy tín; xây dựng qui ước thôn văn hóa và các quy định pháp luật về Hôn nhân và gia đình.

Kết quả tỷ lệ tảo hôn trong vùng dân tộc thiểu số hằng năm giảm và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra; giảm bình quân 1,35%/năm (mục tiêu giảm bình quân 1%/năm); tỷ lệ tảo hôn dân tộc Raglai giảm bình quân 4,65 %/năm (mục tiêu giảm từ 2-3%/năm); chưa phát hiện trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số./.

                                                                                      NTAV