Thông tin tuyên truyền
Thông tin tuyên truyền
Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2021 
01/03/2021 
 

Để tiếp tục thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập đời sống của người lao động, góp phần giảm nghèo nhanh bền vững; đồng thời, giúp cho người lao động tiếp cận được với những tiến bộ của khoa học, công nghệ ở các nước phát triển, trở về ứng dụng hiệu quả tại địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác đưa lao động tỉnh Ninh Thuận đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2021.

Theo đó, việc triển khai Kế hoạch và các biện pháp thực hiện cụ thể phải được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở để tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thực sự có hiệu quả và bền vững, nhằm hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể, chỉ tiêu giao cho các huyện, thành phố năm 2021: Ninh Sơn là 25 lao động; Ninh Hải 20 lao động; Ninh Phước 26 lao động; Thuận Nam 15 lao động; Thuận Bắc 14 lao động; Bác Ái 30 lao động và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là 20 lao động.

Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, tập trung đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thường xuyên thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng những quy định mới về pháp luật liên quan đến lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá những tác động tích cực của việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội (Facebook, Zalo...) xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức: bản tin, phóng sự,... về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thường xuyên cập nhật các quy định của Trung ương và địa phương liên quan đến đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các chính sách liên quan đến hỗ trợ cho người lao động khi tham gia,.. trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Đính kèm theo Kế hoạch.

                                                                                   Anh Vững