Tin hoạt động
Tin hoạt động
Đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông tháng 01 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 02/2021 
28/01/2021 
 

Ngày 27/01/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Báo cáo số  184/BC-STTTT về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng 01 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 02/2021. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: Ban hành 01 Quyết định, 02 Kế hoạch và các văn bản triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin; thông tin, báo chí, xuất bản; bưu chính, viễn thông.

2. Kết quả nổi bật thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực:

Các hoạt động báo chí, truyền thông đại chúng và lĩnh vực xuất bản đảm bảo ổn định, tuân thủ các quy định của pháp luật, phản ánh kịp thời các thông tin theo đúng đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Văn bản triển khai Thông tư 42/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về định mức kinh tế kỹ thuật đối với lĩnh vực xuất bản; Văn bản tăng cường công tác quản lý của các cơ quan chủ quản báo chí.

 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, viễn thông, internet và tần số vô tuyến điện tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng phục vụ. Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông xây dựng kế hoạch sử dụng chung hạ tầng viễn thông năm 2021. Hoàn thành việc bàn giao các trang thiết bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã thuộc dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin năm 2020 cho 03 huyện (Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Bắc) và 07 xã (Phước Bình, Phước Thành, Phước Thắng, Phước Chính, Phước Chiến, Hòa Sơn, Bắc Sơn).

Lĩnh vực công nghệ thông tin: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy chế vận hành phần mềm thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh; Kế hoạch thực hiện triển khai nhiệm vụ nâng cao chỉ số chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận; Xây dựng dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020 - 2025.

3. Phương hướng nhiệm vụ thời gian tới: Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục triển khai đạt và vượt kế hoạch đề ra trong các lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin, Thông tin - Báo chí - Xuất bản. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quy trình ISO trong công tác quản lý nhà nước.

Một số thông tin chi tiết được nêu đầy đủ trong báo cáo./..

Châu Thị Từ Nghĩa