Báo chí xuất bản
Báo chí xuất bản
Chỉ thị về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025 
02/04/2021 
 

Để các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu trong giai đoạn 2021 – 2025, nhất là thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh. Ngày 31 tháng 3 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg yêu cầu các cơ quan chủ quản báo chí tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí trực thuộc nâng cao chất lượng thông tin; hằng năm tăng khoảng 20% số lượng tin, bài, thời lượng chương trình phát thanh, truyền hình sản xuất mới phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu so với năm 2020.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021 – 2025 cần tập trung thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về bảo đảm quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp  tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế -  xã hội của đất nước, của ngành, lĩnh vực, địa phương; tuyên truyền về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, công tác phòng, chống, khắc phục thiên tai, hiểm họa, dịch bệnh cho cộng đồng./.   

Đính kèm Chỉ thị số 09/CT-TTg  

Trần Thị Hương

 
Tin đã đưa
(29/03)
(19/02)
(03/02)
(12/01)
(08/01)
(30/12)
(17/12)
(10/12)
(08/10)
(25/09)