Thông tin cần biết
Thông tin cần biết
Biểu mẫu cấp phát, quản lý, sử dụng chứng thư số 
24/02/2020 
 

 

Thông tư 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Quyết định Ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Các biểu mẫu

 

   

STT

Mu biểu

Nội dung

1

Mu 01

Văn bản đề nghị cấp chứng thư số của cá nhân

2

Mu 02

Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho các cá nhân của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp

3

Mu 03

Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số

4

Mu 04

Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho các cơ quan, tổ chức của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp

5

Mu 05

Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số

6

Mẫu 06

Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp

7

Mẫu 07

Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi ni dung thông tin chứng thư số của Thuê bao

8

Mẫu 08

Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp

9

Mẫu 09

Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số của Thuê bao

10

Mu 10

Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp

11

Mu 11

Văn bản đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật của Thuê bao

12

Mẫu 12

Văn bản đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp

13

Mu 13

Văn bản bàn giao thiết bị lưu khóa bí mật cho thuê bao và đề nghị thời điểm hiệu lực của chứng thư số

14

Mẫu 14

Biên bản giao/nhận thiết bị lưu khóa bí mật sau khi chứng thư số hết hạn sử dụng hoặc chứng thư số bị thu hồi

15

Mẫu 15

Biên bản xác nhận thất lạc thiết bị lưu khóa bí mật