Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin Hội đồng PBGDPL
Tin Hội đồng PBGDPL
TỈNH NINH THUẬN RÀ SOÁT, KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NĂM 2019 
01/03/2019 
 

    Thực hiện Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013, quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời, xác định vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn.

    Sở Tư pháp với trách nhiệm Cơ quan Thường trực Hội đồng tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 22/01/2018, về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Thuận, Chủ tịch Hội đồng tỉnh ban hành Văn bản số 161/HĐPHPBGDPL ngày 26/01/2018 về danh sách thành viên Hội đồng tỉnh với 37 Uỷ viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai đảm bảo hiệu quả, thống nhất, đồng bộ; trên cơ sở hướng dẫn của Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, 07/07 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức rà soát, kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương mình với tổng số 182 Uỷ viên hội đồng.
    Qua hơn một năm được củng cố, kiện toàn, các thành viên Hội đồng tỉnh đã phát huy được vai trò thành viên và thực hiện tốt chức năng tham mưu, tư vấn, chỉ đạo ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên sâu thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; thông qua đó, đã góp phần tích cực trong việc nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân, đưa chủ trương, đường lối của Đảng cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. 
    Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh nói chung và nâng cao hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo; Sở Tư pháp (Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) đã tham mưu Chủ tịch Hội đồng tỉnh rà soát, củng cố thành viên Hội đồng tỉnh và tổng hợp, lập danh sách một số thành viên tham gia Hội đồng của cơ quan, đơn vị có sự thay đổi. Cụ thể: đã có 09/37 Uỷ viên Hội đồng tỉnh có sự thay đổi lãnh đạo tham gia làm Uỷ viên Hội đồng tỉnh thuộc các cơ quan, đơn vị: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Luật gia tỉnh./.

PBGDPL 
Tin đã đưa
(04/05)
(27/04)
(27/05)
(20/05)
(25/03)
(07/03)
(01/03)
(19/12)
(22/11)
(17/10)