Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Phòng chống tham nhũng
Quyết định phê duyệt Kế họach thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2020  (13/07/2020)

    Nhằm góp phần đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả trong chi thường xuyên, quản lý sử dụng lao động và thời gian lao động, tài sản Nhà nước trong cơ quan đơn vị. Ngày 03/3/2020 Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận Ban hành Quyết định phê duyệt Kế họach thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2020.
(Quyết định)