Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin Hội đồng PBGDPL
Tin Hội đồng PBGDPL
Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2020 
04/05/2020 
 

Nhằm tiếp tục phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi là Công ước ICCPR), pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các đối tượng về các quyền dân sự, chính trị; các hoạt động triển khai thực hiện phải đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả; kết hợp, lồng ghép các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án khác đang được thực hiện để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tham gia thực hiện Đề án; đồng thời, tổng kết việc thực hiện Đề án, đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc và rút ra bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

    Với mục đích và yêu cầu nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
    1. Xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn, theo dõi thực hiện Đề án.
    2. Tổ chức biên soạn, phát hành các tài liệu về quyền dân sự, chính trị đăng tải trên Trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.
    3. Triển khai, tập huấn nội dung Công ước ICCPR, pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị (Cử cán bộ, công chức tham gia lớp tập huấn về  Công ước ICCPR, nội dung các văn bản pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị, nhất là những quy định mới trong Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Giáo dục…, nội dung chủ yếu theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp).
    4. Đẩy mạnh phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng 
    5. Tổng kết việc thực hiện Đề án giai đoạn 2015-2020./.
(Kế hoạch 1515/KH-UBND)

Xuân Hào 
Tin đã đưa
(27/04)
(27/05)
(20/05)
(25/03)
(07/03)
(01/03)
(01/03)
(19/12)
(22/11)
(17/10)