Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Giới thiệu Sở TP
Giới thiệu Sở TP
BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ 
27/06/2016 
 

* BAN LÃNH ĐẠO
1/ Giám đốc Sở:
 Đào Trọng Định; ĐT: 0913 785 614; 0259 3833599
2/ Các Phó Giám đốc Sở:
- Lê Quyện; ĐT: 0919 648 558; 0259 3836768
- Phạm Ngân; ĐT 0918 434 390; 0259 3828377
* Các Phòng thuộc Sở
1/ Văn phòng Sở:
- Phó Chánh Văn phòng Phụ trách: Nguyễn Đức Hoàng; ĐT: 0982 952 147; 0259 3835502
- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Nga; 0259 3822670
2/ Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật: ĐT 0259 3921997
- Phó Trưởng phòng phụ trách: Cao Thị Thanh Thủy; ĐT 0984 941 962
- Phó Trưởng phòng: Trần Xuân Hào; ĐT 0978 804 821
3/ Phòng Hành chính – Tư pháp: ĐT 0259 3825148
- Phó Trưởng phòng: Trần Thúy Hằng; ĐT 0919 944 669
- Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Thu Liễu; ĐT 0984 795 895
4/ Phòng Bổ trợ Tư pháp: ĐT 0259 3824774
- Trưởng phòng: Hoàng Hương Giang; ĐT 0987 340 865
- Phó Trưởng phòng: Phan Thanh Huy; ĐT 0916 203 399
5/ Phòng Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: ĐT 0259 3825149
- Trưởng Phòng: Lê Kim Hiệp; ĐT: 0976 632 518.
- Phó Trưởng phòng: Mang Văn Thành; ĐT 0975 958 882
6/ Phòng Kiểm tra và Theo dõi thi hành văn bản QPPL: ĐT 0259 3820199
- Trưởng Phòng: Trần Hải; ĐT 0918 169 163
- Phó Trưởng phòng: Phạm Hưng An; ĐT 0916 920 511
7/ Thanh Tra Sở: ĐT 0259 3922022
- Nguyễn Thụy Thanh Yên; ĐT 0942 236 423
* Các Đơn vị trực thuộc:
1/ Trung tâm bán đấu giá tài sản: ĐT 0259 3838038
- Phó Giám đốc phụ trách: Lê Văn Nghiêm Thiện.; ĐT 0949 232 151
2/ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước: ĐT 0259 3836766
- Phó Giám đốc phụ trách: Lê Văn Châu; ĐT 0984 115 393
- Phó Giám đốc: Đỗ Thị Hải; ĐT 0945 204 420
3/ Phòng Công chứng số 1:
- Trưởng phòng: Mai Hạnh; ĐT 0919 740 000
- Phó Trưởng phòng: Bá Thắng; ĐT 01214 423 235

 

Admin 
Tin đã đưa