Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp Quý I  (12/03/2019)

    Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019 và Công văn số 746/UBND-KTTH ngày 01/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I năm 2019. Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác Quý I và chương trình công tác trọng tâm Quý II/2019 như sau:

BÁO CÁO Kết quả công tác cải cách hành chính Quý I/2018  (05/03/2018)

    Thực hiện Công văn số 3477/UBND-NC ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính. Sở Tư pháp báo cáo kết quả cải cách hành chính Quý I/2018 như sau:

BÁO CÁO Tổng kết công tác Tư pháp năm 2017  (03/01/2018)

    Thực hiện Công văn số 5007/BTP-VP ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận báo cáo như sau:

BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp 9 tháng đầu năm 2017  (18/09/2017)

    Thực hiện Công văn số 3750/UBND-TH ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh về việc tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2017; Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện như sau:

BÁO CÁO Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2017  (18/07/2017)

    Thực hiện Công văn số 1772/BTP-VP ngày 25/15/2017 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2017. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận báo cáo như sau: