Tin chuyên ngành
Tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo quyết liệt công tác sắp xếp lại nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính Phủ  (13/05/2021)

Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn chỉ đạo thực hiện số 901/UBND-TH ngày 08/3/2018, công văn số 3218/UBND-KTTH ngày 09/9/2020 và nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở Tài chính. Tuy nhiên, các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức thực hiện rất chậm, làm ảnh hưởng đến phương án xử lý trụ sở nhà, đất chung của tỉnh.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ.  (05/05/2021)
Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế là cơ sở pháp lý để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác pháp chế; nâng cao vị trí, vai trò của công tác này trong quản lý nhà nước và phát triển kinh tế-xã hội; củng cố, kiện toàn các tổ chức pháp chế, tăng cường năng lực đội ngũ làm công tác pháp chế, tạo cơ chế thống nhất về công tác pháp chế từ Trung ương đến địa phương.
Tổ chức sinh hoạt pháp luật tháng 4/2021  (05/04/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 288/KH-HĐPHPBGDPL ngày 19/01/2021 của HĐPBGDPL tỉnh về tuyên truyền cuộc bầu cử QH khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Kinh phí ứng trước tiền thuê đất nhà đầu tư đã thực hiện bồi thường,giải phóng mặt bằng các dự án Quý I/2021  (28/04/2021)
Với mục tiêu đẩy mạnh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tạo điều kiện cho các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh là cơ sở để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà. Đặc biệt, thực hiện nhanh việc thanh toán cho người dân được nhận tiền đền bù theo quy định kịp thời để ổn định cuộc sống.
Kế hoạch triển khai Đề án Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận  (14/05/2021)

  Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính.  (14/05/2021)

Ngày 18/02/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BTC quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công (Người ký: Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn).

Triển khai Sổ tay hướng dẫn quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Cơ sở dữ liệu nợ chính quyền địa phương  (14/05/2021)

Sở Tài chính nhận được công văn số 1011/BTC-QLN ngày 26/02/2021 của Bộ Tài chính về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Cơ sở dữ liệu nợ chính quyền địa phương; Sở Tài chính đăng tải Sổ tay hướng dẫn quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Cơ sở dữ liệu nợ chính quyền địa phương trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Tài chính.

Giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2021 tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận  (14/05/2021)
Để nâng cao hiệu quả giám sát đầu tư vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động công khai tài chính của doanh nghiệp. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 về giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh.
Triển khai thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2021  (14/05/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 4108/KH-UBND ngày 11/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021–2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Thực hiện Kế hoạch số 4125/KH-UBND ngày 16/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025. 

Để triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động triển khai các nhiệm vụ công tác tài chính năm 2021, hiện đại hóa công tác hành chính, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Sở Tài chính ban hành kế hoạch thực hiện công tác ứng dụng CNTT và chuyển đổi số năm 2021 như sau:

Về việc tăng cường công tác thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn tỉnh  (21/12/2020)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4498/UBND-TCDNC ngày 16/12/2020 về việc tăng cường công tác thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn tỉnh;
Sở Tài chính lập Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo biểu mẫu đính kèm: 2020-12-18 (18.12.2020_15h23p53)_signed.pdf

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản  (25/11/2020)
Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau có kèm theo Thông báo và các quyết định liên quan của UBND tỉnh ban hành.
File đính kèm thông báo của Sở Tài chính: 2020-11-25 (25.11.2020_09h51p19)_signed.pdf
Quyết định số 2025/QĐ-UNBD: QDCT 2025_signed.pdf
Quyết định số 1856/QĐ-UNBD: QDCT 1856_signed.pdf
Quyết định số 1850/QĐ-UNBD: QDCT 1850_signed.pdf

Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận tổ chức Họp kiểm điểm tập thể Lãnh đạo năm 2020.  (23/11/2020)
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 11/11/2020 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2020, ngày 18/11/2020 Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận tổ chức Họp kiểm điểm tập thể Lãnh đạo năm 2020. Đến tham dự Hội nghị gồm có: đại diện Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng tập thể lãnh đạo Sở và toàn thể công chức trong cơ quan.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa tỉnh Ninh Thuận  (30/09/2020)
Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 58/HĐND-VP ngày 21/5/2020 về việc có ý kiến về triển khai thực hiện các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh;
Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh tổ chức họp thông qua Chứng thư thẩm định giá trị doanh nghiệp và Phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Ninh Thuận.  (28/09/2020)

Chiều ngày 23/9/2020, Sở Tài chính - Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh (Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp thông qua Chứng thư thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp và Phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Ninh Thuận. Tham dự cuộc họp gồm có các thành viên Ban Chỉ đạo, Người đại diện vốn nhà nước, lãnh đạo Công ty cổ phần Công trình đô thị Ninh Thuận, đơn vị tư vấn thẩm định giá trị doanh nghiệp và tư vấn phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Ninh Thuận.

Kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính tại Hà Tĩnh  (30/09/2020)

Trong 3 ngày từ 5-7/8/2020, Đoàn Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm tra trực tiếp công tác xử lý vi phạm hành chính tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh và Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh.