Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Thông báo mời thầu 
29/11/2012 
 
Sở Tài Chính Ninh Thuận thông báo mời thầu mua 08 xe  tô 07 chỗ 02 cầu phục vụ công tác cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Ninh Thuận năm 2012.
Thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu mua xe ô tô phục vụ công tác cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh năm 2012. 

Bên mời thầu: Sở Tài Chính tỉnh Ninh Thuận.

Tên gói thầu: Cung cấp 08 xe ô tô, 07 chỗ 02 cầu phục vụ công tác cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Ninh Thuận năm 2012.

Nguồn vốn:  Từ nguồn kinh phí mua sắm tài sản và nguồn vốn sự  nghiệp kinh tế chưa phân bổ năm 2012.

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

Thời gian bán HSMT: từ 7 giờ, ngày 07  tháng 12  năm 2012 đến trước 8 giờ 30 phút,  ngày 24 tháng 12 năm 2012 (giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận,  địa chỉ: số 30 đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Điện thoại: 068.83825131, 068.3822696 - Fax: 068.3833404

Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đồng ( Một triệu đồng)

Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận,  địa chỉ: số 30 đường 16 tháng 4, thành phố Phan rang-Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận ( Ngoài bìa thư ghi Hồ sơ tham gia dự thầu )
P.Giá & Công Sản