Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý của các cơ quan đơn vị 
26/03/2021 
 
Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;
NĐD-VP