Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Thi đua mừng 75 năm mùa xuân ngành Tài chính 
29/08/2020 
 
Trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, cùng với 75 mùa xuân của đất nước, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính luôn luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất…”, không ngừng đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Qua đó, đã tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp góp phần hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ tài chính ngân sách.

image

Thi đua là động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính

Thấm nhuần lời Kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 11/6/1948, trong suốt những năm qua, ngành Tài chính luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhân tố quan trọng, là động lực to lớn để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành nỗ lực phấn đấu, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Giai đoạn 2016 - 2020, bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những diễn biến thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid - 19 gần đây đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành Tài chính đã chủ động đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Ngành và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị trong Ngành.

Bên cạnh các phong trào thi đua thường xuyên, ngành Tài chính đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và các đoàn thể, chính trị - xã hội phát động đó là phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển" và phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"; gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,“Thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí,“Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”...

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành đã xuất hiện nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; có nhiều sáng kiến, cải tiến, giải pháp ứng dụng hiệu quả trong các lĩnh vực khác nhau. Đó là gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng cơ chế chính sách, chế độ tài chính phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; trong ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngành Tài chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc...; trong đấu tranh phòng, chống gian lận và trốn lậu thuế; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy, hàng giả và các mặt hàng cấm; trả lại tiền thừa cho khách hàng; khắc phục khó khăn bảo quản tốt tài sản dự trữ nhà nước...

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng   

Để kịp thời ghi nhận, động viên những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua ấy, ngành Tài chính đã không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng", hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tài chính ngày càng được hoàn thiện giúp cho công tác thi đua, khen thưởng của Ngành được thực hiện hiệu quả, kịp thời, đúng đối tượng.

Trong xét khen thưởng đã lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và kết quả tham gia phong trào thi đua làm căn cứ xét khen thưởng. Chất lượng khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã quan tâm khen thưởng các tập thể nhỏ, những người lao động trực tiếp.

Theo thống kê trong 5 năm qua, trong ngành Tài chính có: 05 tập thể và 11 cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng; 203 tập thể và 891 cá nhân được tặng Huân chương Lao động các hạng; 28 tập thể và 68 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công các hạng; 159 tập thể và 2.072 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 149 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 07 Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 02 Nhà giáo Nhân dân cho cá nhân và 01 Nhà giáo Ưu tú.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã tặng thưởng: Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 11.056 tập thể; Cờ thi đua của Bộ cho 630 tập thể; Bằng khen của Bộ trưởng cho 6.787 tập thể, 29.832 cá nhân; Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính cho 3.487 cá nhân và tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” cho 9.053 cá nhân.

Với những thành tích, đóng góp trên, trong quá trình xây dựng và phát triển ngành Tài chính đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh năm 1995, Huân chương Sao vàng năm 2000; Huân chương Hồ Chí Minh lần 2 năm 2015, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019 và năm 2020 đang đề nghị Nhà nước xét tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nền tài chính quốc gia hiệu quả, phát triển bền vững

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong giai đoạn vừa qua (2016 - 2020) công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tài chính vẫn còn một số hạn chế nhất định như: các phong trào thi đua còn chưa đồng đều; tại một số đơn vị chưa xây dựng được kế hoạch cụ thể để lựa chọn, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng chưa được quan tâm đúng mức...

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, trong khi đó nền kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn những rủi ro, đặt ra nhiều thách thức cho quá trình phát triển bền vững; nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Tài chính là rất nặng nề. Do đó, công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tài chính cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị xây dựng nền tài chính quốc gia hiệu quả, phát triển bền vững”, công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tài chính trong giai đoạn tới cần hướng đến thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đó là: tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về tài chính - ngân sách nhà nước; tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngân sách nhà nước; rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế; đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, tập trung đổi mới khu vực sự nghiệp công; quản lý có hiệu quả các nguồn lực tài chính quốc gia; đảm bảo an ninh, an toàn tài chính quốc gia; đảm bảo an sinh xã hội và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, công tác thi đua, khen thưởng ngành Tài chính trong thời gian tới cần triển khai thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đối với các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo trong tham gia các phong trào thi đua.

Hai là, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; gắn các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua với các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Gắn các phong trào thi đua thường xuyên với các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất.

Ba là, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng đúng đối tượng, đúng quy định, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp; các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, chuyên đề.

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống các chính sách quy định, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng, trong đó hệ thống các chính sách cần quan tâm đến các đối tượng khen thưởng là các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp.

Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Kịp thời phát hiện các nhân tố mới, mô hình mới, những tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua...

Sáu là, tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Người người thi đua, ngành ngành thi đua" và "....càng khó khăn càng phải thi đua", toàn thể cán bộ, công chức ngành Tài chính tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020 và cả giai đoạn 2021-2025./.

TS. Bùi Tuấn Minh (Q. Vụ trưởng Vụ TĐKT) - Cổng TT-BTC

NĐD-VP