Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài chính năm 2020 
07/04/2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 09/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Để triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động triển khai các nhiệm vụ công tác Tài chính năm 2020, hiện đại hóa công tác hành chính, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách Tài chính trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Sở Tài chính ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

NĐD-VP