Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu chính sách thuế 
04/09/2020 
 
Đại hội XII của Đảng tiếp tục chỉ rõ sự cần thiết phải nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức nhằm kiên định thực hiện mục tiêu, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới... để tham mưu với Đảng đề ra những chủ trương, đường lối tài chính - ngân sách phù hợp với từng thời kỳ phát triển, đồng thời triển khai thực hiện, cụ thể hóa những chủ trương, đường lối ấy vào lĩnh vực, ngành, địa bàn công tác của mình với tinh thần tài chính vì sự phát triển thịnh vượng của đất nước, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo đó của Đảng, với vai trò tham mưu cho Bộ Tài chính xây dựng các chính sách thuế, phí và lệ phí, Chi bộ Vụ Chính sách thuế luôn giữ vững bản lĩnh chính trị trong tham gia xây dựng chính sách để những chính sách thuế, phí sau khi được ban hành đi vào cuộc sống và trở thành đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước.

Chính sách góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển

Giai đoạn 2015 - 2020, Vụ Chính sách thuế đã trình các cấp có thẩm quyền ban hành gần 600 dự án văn bản quy phạm pháp luật gồm: 03 dự án Luật; 05 Nghị quyết của Quốc hội; 05 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 32 Nghị định của Chính phủ; 10 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và gần 500 Thông tư của Bộ Tài chính. Các văn bản quy phạm pháp luật đã phát huy được vai trò của chính sách thuế trong từng giai đoạn, cụ thể:

Thứ nhất, chính sách thuế đã góp phần đảm bảo số thu NSNN thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và phù hợp với thông lệ quốc tế

Vụ Chính sách thuế đã trình các cấp có thẩm quyền ban hành 02 Luật và 01 Nghị quyết của Quốc hội và 01 Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội: (1) Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế; (2) Luật số 107/2016/QH13 về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2016; (3) Ngày 02/6/2020 UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân; (4) Ngày 10/6/2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 107/2020/QH14 về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Việc ban hành các văn bản Quy phạm pháp luật nêu trên đã góp phần giải quyết khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất và phòng chống tình trạng gian lận về hoàn thuế GTGT trong khâu lưu thông đối với hàng hóa nông sản, thủy hải sản; khuyến khích chế biến sâu, hạn chế việc xuất khẩu khoáng sản hoặc sản phẩm mà giá trị khoáng sản trong giá trị hàng hóa thô chưa qua chế biến; hỗ trợ doanh nghiệp chủ động trong đầu tư phát triển sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh khi thời điểm thực hiện các cam kết đang tới gần; tiếp tục góp phần đơn giản, minh bạch thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế đồng thời góp phần thực hiện chính sách tài khóa chủ động, chặt chẽ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Nghị quyết miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã tiếp tục góp phần khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp; góp phần khuyến khích kinh tế trang trại; góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; tiếp tục góp phần hỗ trợ tạo thêm công ăn việc làm cho khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập và đời sống người nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới và phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng là khuyến khích và ưu đãi cho nông nghiệp nông thôn.

Thứ hai, chính sách thuế đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, góp phần đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công, phù hợp với sự vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Vụ Chính sách thuế đã tham mưu trình các cấp có thẩm quyền ban hành Luật phí và lệ phí (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017) với nhiều quy định tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, trong đó thực hiện bãi bỏ bãi bỏ 26 khoản phí và chuyển 44 khoản phí sang thực hiện theo cơ chế giá và bãi bỏ 68 khoản lệ phí. Để tổ chức triển khai và thực hiện Luật phí và lệ phí, Vụ CST đã khẩn trương trình Bộ, trình cấp có thẩm quyền quyết định ban hành: 01 Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án; 07 Nghị định của Chính phủ, 119 Thông tư của Bộ Tài chính. Các quy định của Luật Phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn đảm bảo chính sách phí, lệ phí công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính trong nhiều ngành, lĩnh vực, từ đó giảm chi phí, minh bạch hóa hoạt động quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ ba, chính sách thuế đã góp phần hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19

Năm 2020, tình hình quốc tế, trong nước có những biến động lớn, chưa từng có trong nhiều thập kỷ do tác động của đại dịch Covid-19. Trước tình hình đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, tập trung thực hiện “mục tiêu kép” - vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế xã hội và bảo đảm đời sống của nhân dân. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ; sự cố gắng, đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, Vụ Chính sách thuế đã theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh; tình hình sản xuất, kinh doanh trong nước, xuất nhập khẩu; đánh giá tác động của dịch bệnh lên từng ngành kinh tế để kịp thời đề xuất chính sách thuế, phí và lệ phí trình cấp có thẩm quyền ban hành, nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: (i) Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ do dịch bệnh Covid (Quốc hội đã thông qua tại phiên họp ngày 19/6/2020); (ii) Dự án Nghị quyết về mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay (Ngày 22/6/2020, Bộ Tài chính tổ chức họp thẩm định với Bộ Tư pháp về dự án Nghị quyết); (iii) Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; (iv) Dự án Nghị định về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020 (Ngày 19/6/2020, Bộ Tài chính đã có Tờ trình Chính phủ số 114/TTr-BTC về dự án Nghị định)…

Nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ xây dựng chính sách trong giai đoạn 2021-2025

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ vị trí, vai trò của cán bộ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. “Bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi. Không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn”. Năng lực cán bộ quyết định chất lượng tham mưu chính sách cho Đảng và Nhà nước.

Vì vậy, việc thường xuyên đào tạo trình độ chuyên môn nghiệp đối với công chức là rất cần thiết. Trong thời gian tới, Vụ Chính sách thuế sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ tham mưu xây dựng chính sách vừa giỏi về chuyên môn, kỹ năng, kiến thức và khả năng đáp ứng nhanh nhạy với các diễn biến phức tạp trên thế giới và sự phát triển của đất nước trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời có phẩm chất chính trị tốt để triển khai, cụ thể hóa quan điểm của Đảng và nhà nước. Nâng cao trình độ, kỹ năng trên 4 phương diện: Kiến thức chuyên môn; Khả năng, sự hiểu biết (tầm nhìn) chiến lược; Dự báo chiến lược tình hình kinh tế - xã hội; Kiểm soát được việc thực thi chính sách pháp luật. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ nói chung, trong công tác tham mưu chính sách nói riêng. Trách nhiệm trước Tổ quốc, trước nhân dân về công tác tham mưu xây dựng chính sách; trách nhiệm pháp lý về sản phẩm tham mưu trước cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền (được kiểm nghiệm bằng thực tiễn tham mưu như hiệu quả tích cực và hệ quả tiêu cực của chính sách); chống mọi biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, “sân sau” trong quá trình tham mưu.

Mặt khác, nêu cao tính khách quan, minh bạch trong quá trình tham mưu để làm tiền đề cho phát huy dân chủ trong các quyết định quản lý, phát huy trí tuệ tập thể, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu chính sách pháp luật. Bên cạnh đó, các cơ quan có chức năng cũng cần tiếp tục quan tâm bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật và kinh phí cho công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, đề cao ý thức chấp hành pháp luật.

NĐD-VP