Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý của các cơ quan đơn vị 
15/04/2021 
 
Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;
Chi tiết File đính kèm: 2021-04-15 (15.04.2021_14h45p21)_signed.pdf
NĐD-VP