Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Hỗ trợ Tabmis 
01/01/2013 
 

Website rà soát và xử lý các giao dịch dở dang phục vụ công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2012 trên hệ thống TABMIS

Để hỗ trợ các đơn vị trong việc tra cứu nhanh các giao dịch dở dang Ban Triển khai TABMIS cũng sẽ phối hợp với nhà thầu IBM/FPT kết xuất các giao dịch dở dang từ hệ thống TABMIS sang cơ sở dữ liệu của tiện ích tra cứu tại địa chỉ http://10.96.2.39/gddd/ thay cho địa chỉ  http://tracuugddd.tabmis.btc:81/


Truy cập vào đường dẫn trên Diễn đàn TABMIS tại địa chỉ http://10.96.2.39/tabmisforum/ thay cho địa chỉ http://forum.tabmis.btc/tabmisforum/
Mai Ngọc Tuấn - P.Tin Học