Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương 
12/09/2020 
 
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1370/QĐ-TTg về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 và 2019 đã được kéo dài sang năm 2020.

Cụ thể, điều chỉnh giảm 670.915,341 triệu đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 của các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư trung hạn. Điều chỉnh tăng 528.915,341 triệu đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Đồng thời, điều chỉnh 680.760,572 triệu đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 và năm 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1370/QĐ-TTg.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương, danh mục và mức vốn ngân sách trung ương được điều chỉnh, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn từng dự án theo quy định; gửi báo cáo đến các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính trước ngày 15/9/2020. Số vốn kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2018 và 2019 kéo dài sang năm 2020 điều chỉnh cho các dự án được phép giải ngân đến ngày 31/12/2020.

Định kỳ hằng tháng, quý, cả năm, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải gửi báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương đã được kéo dài, điều chỉnh sang năm 2020, gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

Theo Cổng TT-BTC

NĐD-VP