Chiều ngày 22/4/2021, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn triển khai phần mềm quản lý nợ chính quyền địa phương tại thành phố Đà lạt. Tham gia lớp tập huấn gồm Sở Tài chính các tỉnh và chủ đâu tư thực hiện các dự án vay lại của chính phủ.

Chiều ngày 22/4/2021, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn triển khai phần mềm quản lý nợ chính quyền địa phương tại thành phố Đà lạt. Tham gia lớp tập huấn gồm Sở Tài chính các tỉnh và chủ đâu tư thực hiện các dự án vay lại của chính phủ.

Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn chỉ đạo thực hiện số 901/UBND-TH ngày 08/3/2018, công văn số 3218/UBND-KTTH ngày 09/9/2020 và nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở Tài chính. Tuy nhiên, các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức thực hiện rất chậm, làm ảnh hưởng đến phương án xử lý trụ sở nhà, đất chung của tỉnh.

Thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/BTGTW ngày 12/6/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã xây dựng và ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận - Chúc bạn khai thác được những thông tin bổ ích.!