Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Đảng bộ Bộ Tài chính: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XXV 
28/08/2020 
 
Cùng với công tác văn kiện thì công tác nhân sự là một nhân tố bảo đảm thành công của mỗi kỳ Đại hội Đảng. Do đó, việc quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng.

Từ năm 1930 đến năm 1969, Đảng ta với các tên gọi khác nhau, đã tổ chức ba kỳ Đại hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự và chỉ đạo hai Đại hội của Đảng là Đại hội II (tháng 2-1951) và Đại hội III (tháng 9-1960). Tại hai kỳ Đại hội này, Người khẳng định: “Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết, càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa, cho nên toàn thể đồng chí ta phải thảo luận kỹ càng các đề án và đóng góp ý kiến dồi dào, để bảo đảm đại hội thành công tốt đẹp. Đại hội Đảng là một dịp rèn luyện chính trị rất quan trọng và rộng khắp cho toàn Đảng, cho nên tất cả đảng viên cần phải hăng hái tham gia thảo luận”.

Nhận thức được vấn đề nhân sự, lựa chọn cán bộ là vấn đề liên quan đến sự sống còn của Đảng và chế độ, Bác nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc... Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Đến nay, lời căn dặn đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và đặc biệt có ý nghĩa sâu sắc trong bối cảnh các Bộ, ngành đang chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

image

Ảnh minh họa: Nguồn internet

Theo đó, tiêu chuẩn tổng quát nhất về cán bộ cách mạng, theo tư tưởng Hồ Chí Minh là cặp chỉnh thể đức - tài. Bác đã phân tích mối quan hệ biện chứng giữa đức và tài vô cùng sâu sắc và dễ hiểu: “Nếu có tài mà không có đức thì làm hỏng việc; nếu có đức mà không có tài thì như ông bụt ngồi đó mà không giúp ích gì được cho cuộc sống”.

Trong xem xét, đánh giá cán bộ, Bác chỉ rõ: “Không chỉ xem ngoài mặt mà còn phải xem tính chất của họ; không chỉ xem một việc, một lúc mà phải xem lịch sử, công việc của họ; xem xét công tác, cách sinh hoạt, cách viết, cách nói, việc làm của họ có đúng với lời nói, bài viết của họ hay không”. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra một quan điểm rất đáng chú ý trong việc xem xét, đánh giá cán bộ: “Ai mà hay khoe khoang công việc, hay a dua, tìm việc nhỏ mà làm, trước mặt thì theo mệnh lệnh, sau lưng thì trái mệnh lệnh, hay công kích người khác, hay tự tâng bốc mình, những người như thế, tuy họ làm được việc, cũng không phải cán bộ tốt”; ngược lại, “ai cứ cắm đầu làm việc, không ham khoe khoang, ăn nói ngay thẳng, không che giấu khuyết điểm của mình, không ham việc dễ, tránh việc khó, bao giờ cũng kiên quyết làm theo mệnh lệnh của Đảng, vô luận hoàn cảnh thế nào, lòng họ cũng không thay đổi, những người như thế dù công tác kém một chút cũng là cán bộ tốt”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra tiêu chí lựa chọn cán bộ, đó là những người trung thành và hăng hái trong công việc, trong đấu tranh; hiểu biết và liên lạc mật thiết với quần chúng; luôn chú ý đến lợi ích của quần chúng; có thể phụ trách giải quyết các vấn đề trong những hoàn cảnh khó khăn và luôn có ý thức tuân thủ kỷ luật.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về lựa chọn cán bộ, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản đề cập đến tiêu chí cán bộ. Ngày 30/5/2019, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW “Về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp theo những yêu cầu rất cao, vừa toàn diện, vừa cụ thể, đặc biệt là chuẩn bị, tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện đại hội và công tác nhân sự. Trong công tác nhân sự, Bộ Chính trị yêu cầu, “Phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới”. Để lựa chọn được những người thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn, có uy tín, việc “đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất”; đồng thời, kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”...

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề cán bộ và công tác cán bộ. Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và rộng hơn là đối với toàn bộ sự nghiệp Đổi mới. Đảng bộ Bộ Tài chính trong suốt quá trình chỉ đạo tổ chức đại hội các cấp cơ sở đã luôn quán triệt, lãnh đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc bám sát các chỉ đạo của Đảng, vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ để lựa chọn, giới thiệu các Đảng viên tiêu biểu, ưu tú để đề cử tham gia cấp ủy các cấp. Công tác nhân sự cho Đại hội XXV của Đảng bộ Bộ Tài chính không chỉ đơn thuần là công việc có ý nghĩa “cực kỳ quan trọng” đối với việc tổ chức một kỳ Đại hội Đảng, mà còn là công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền với sự phát triển của ngành Tài chính nói riêng và của đất nước nói chung.

Theo Cổng TT-BTC

NĐD-VP