Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Đảng bộ Bộ Tài chính: Quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính - NSNN 
30/08/2020 
 
Giai đoạn 2015-2020, Đảng uỷ Bộ Tài chính đã thường xuyên nhận được sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hoàn thiện thể chế quản lý tài chính, ngân sách; điều hành thu chi đạt nhiều kết quả tích cực, bước đầu cơ cấu lại ngân sách, nợ công bền vững, đóng góp quan trọng vào việc cải thiện các cân đối lớn của nền kinh tế, củng cố ổn định vĩ mô, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, cải thiện vị thế đất nước trong khu vực và quốc tế.

Toan canh.jpg

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức ngày 28/8/2020

Không ngừng hoàn thiện thể chế tài chính – NSNN

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, được sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020. Một trong số các nhiệm vụ trọng tâm là đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ liên quan đến tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN).

Trong đó, đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của các cấp để kịp thời xây dựng và ban hành các kế hoạch hành động cụ thể.

Chỉ đạo đẩy mạnh hoàn thiện thể chế tài chính – NSNN theo nguyên tắc thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hỗ trợ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Hệ thống thể chế trong lĩnh vực tài chính ngày càng được hoàn thiện, đảm bảo sự đồng bộ, công khai, minh bạch, phù hợp với quá trình phát triển của kinh tế thị trường và yêu cầu hội nhập quốc tế... Ngoài ra, trước những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, ngành Tài chính cũng đã đi tiên phong trong đề xuất và trình cấp có thẩm quyền các giải pháp về chính sách tài khóa để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội.

Đến nay, việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách, chế độ về tài chính – NSNN đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra, phù hợp với tình hình thực tế và các cam kết hội nhập, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính - NSNN; đồng thời, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đối với thu NSNN, thể chế thu ngân sách được hoàn thiện, xác định lại phạm vi thu; mở rộng diện thu; điều tiết hợp lý hơn thu nhập; điều tiết hành vi theo hướng khuyến khích sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; giảm nghĩa vụ thu nhằm cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích tích tụ vốn, phát triển sản xuất, kinh doanh, như: tiếp tục giảm thuế suất thuế TNDN xuống 20% từ năm 2016; thu hẹp dần các ưu đãi không còn phù hợp, quy định rõ, minh bạch phù hợp với thông lệ quốc tế về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, bổ sung ưu đãi để khuyến khích đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, khuyến khích đổi mới công nghệ và đảm bảo bình đẳng trong cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế. Điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh; mở rộng nghĩa vụ thuế của cá nhân có thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau; xoá bỏ phân biệt đối xử giữa người Việt Nam và người nước ngoài. Miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp; miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với cá nhân, hộ gia đình có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp từ 50.000 đồng trở xuống; đã xoá bỏ trên 340 loại phí gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp….

Bên cạnh đó, giảm thuế quan theo lộ trình hội nhập; chuyển mạnh nhiều loại phí sang quản lý theo cơ chế giá, thúc đẩy xã hội hoá, khuyến khích huy động, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn; đơn giản hoá thủ tục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, hải quan, quản lý rủi ro; nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật của người nộp thuế…

Đối với chi NSNN, đã thể chế hoá đồng bộ các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật NSNN 2015 với nhiều đổi mới về phạm vi, phương thức quản lý, nhất là triển khai kế hoạch tài chính trung hạn tăng cường quản lý phân bổ nguồn lực trong phạm vi khả năng của nền kinh tế, gắn với các mục tiêu kinh tế xã hội trung hạn; đẩy mạnh khoán, đấu thầu, đặt hàng; tăng cường phân cấp, trao quyền tự chủ khuyến khích sử dụng nguồn lực phù hợp với đặc thù của các ngành, các cấp, đơn vị; xây dựng cơ chế tài chính đặc thù với các thành phố lớn, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; đơn giản hoá thủ tục kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN; tăng cường quản lý quỹ ngoài NSNN; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính – ngân sách.

Bội chi NSNN được quy định chi tiết gồm bội chi ngân sách trung ương, bội chi ngân sách địa phương, phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn trong nước. NSNN được cân đối theo nguyên tắc tổng số thu từ thuế, phí, lệ phí lớn hơn tổng số chi thường xuyên và góp phần tích luỹ ngày càng cao để chi đầu tư phát triển; vay bù đắp bội chi NSNN chỉ được sử dụng cho đầu tư phát triển; quy định cụ thể các giới hạn dư nợ vay của ngân sách địa phương gắn với thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp, với khả năng trả nợ của địa phương,….

Cơ cấu thu NSNN bền vững hơn

Quy mô thu NSNN được củng cố, cơ cấu thu NSNN bền vững hơn; quản lý thu NSNN ngày càng hiệu quả. Đại dịch Covid-19 đã tác động sâu rộng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, làm thu NSNN năm 2020 gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, quy mô thu ngân sách 5 năm 2016-2020 vẫn tăng khoảng 1,6 lần so với giai đoạn 2011-2015, bình quân đạt khoảng 24,5%GDP, trong đó từ thuế phí đạt khoảng 20,5%GDP, vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV.

Chi NSNN được kiểm soát chặt chẽ đúng dự toán NSNN được giao; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính – NSNN. Cơ cấu lại chi NSNN bước đầu đạt kết quả tích cực, chi đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 chiếm khoảng 27-28% tổng chi NSNN; chi thường xuyên bao gồm cả chi tạo nguồn cải cách tiền lương khoảng 63% tổng chi NSNN (mục tiêu Nghị quyết 07-NQ/TW dưới 64%).

Cân đối ngân sách tích cực, nợ công được đảm bảo trong giới hạn an toàn và được quản lý chặt chẽ. Bội chi NSNN bình quân giai đoạn 2016-2019 khoảng 3,51%GDP, năm 2019 khoảng 3,4% GDP và dự toán 2020 là 3,44%GDP, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 07-NQ/TW (đến năm 2020 xuống dưới 4%GDP). Qua đó, góp phần củng cố vị thế tài khoá của Chính phủ.

Đã thực hiện cơ cấu lại theo hướng bền vững, giảm mạnh quy mô nợ công từ mức 63,7%GDP cuối năm 2016 xuống 54,7%GDP cuối năm 2019.

Đồng thời, đảm bảo huy động vốn cho NSNN với mức chi hợp lý, tập trung phát hành Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài để kéo dài kỳ hạn bình quân (năm 2011 kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ bình quân là 3,9 năm; năm 2015 là 6,96 năm; năm 2016 là 8,71 năm; năm 2017 là 13,5 năm; năm 2018 là 12,69 năm; năm 2019 là 13,44 năm), tăng kỳ hạn còn lại bình quân danh mục trái phiếu Chính phủ (cuối năm 2011 là 1,84 năm; năm 2019 là 7,42 năm); lãi suất huy động tiếp tục giảm (Lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ bình quân đã giảm từ 12% năm 2011 xuống còn 6% năm 2015; 6,3% năm 2016; 5,98% năm 2017; 4,71% năm 2018; 4,51% năm 2019).

NSNN tiếp tục được cơ cấu lại, đáp ứng nhu phát triển kinh tế-xã hội

Thời gian tới, Đảng bộ Bộ Tài chính đặt ra mục tiêu ưu tiên trong việc củng cố và cải thiện hiệu quả, hiệu lực, tính bền vững của thu, chi ngân sách, tăng cường sức chống chịu của nền tài chính quốc gia phù hợp với trình độ phát triển, mở cửa của nền kinh tế, hỗ trợ tối đa việc thực hiện các định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội.

Với tinh thần đó, công tác quản lý, điều hành thu - chi NSNN phải hướng tới việc tạo lập một môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch, cạnh tranh, ổn định, nhằm thu hút đầu tư, phát triển mạnh mẽ, bền vững các trụ cột của nền kinh tế, trong đó, trọng tâm là khu vực kinh tế tư nhân; bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu, đảm bảo an sinh và công bằng xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng của quốc gia. Tiếp tục cơ cấu lại NSNN, đảm bảo nguồn thu ổn định, đáp ứng nhu cầu quản lý, điều hành, phát triển nền kinh tế; thực hiện tăng tỷ trọng tiết kiệm tích lũy trong tài chính quốc gia, tài chính công và NSNN để tăng đầu tư xã hội, đầu tư từ tài chính công và NSNN; nâng cao hiệu quả, hiệu lực chi tiết công, đặc biệt là đầu tư công. Thực hiện chỉ bội chi NSNN cho đầu tư phát triển và giảm dần tích cực bội chi NSNN so với GDP, đảm bảo an toàn nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia. Thực hiện kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng trong quản lý tài chính quốc gia, tài chính công và NSNN.

Để đạt được mục tiêu trên, Đảng bộ Bộ Tài chính đã đề ra một số định hướng nhiệm vụ cơ bản về công tác quản lý tài chính – NSNN nhiệm kỳ XXV, bao gồm:

Một là, Tăng cường hiệu lực, hiệu quả thể chế tài chính, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ 4.0, phát triển Chính phủ điện tử, góp phần cơ cấu lại thực chất nền kinh tế; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và sản lượng tiềm năng nền kinh tế; thúc đẩy phát triển kinh tế và ổn định vĩ mô chắc chắn; từng bước nâng cao đời sống kinh tế-xã hội của người dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng; tăng cường công khai, minh bạch;…

Đổi mới chính sách động viên phù hợp với trình độ phát triển, mở cửa nền kinh tế, hướng tới thông lệ chung; khai thác tốt thuế thu từ tài sản, tài nguyên, bảo vệ môi trường; hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong các sắc thuế và chính sách miễn, giảm, giãn thuế, bảo đảm tính trung lập của thuế, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng; có chính sách thuế khuyến khích hiệu quả đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ.

Hai là, Đổi mới quản lý chi NSNN phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phân định rõ vai trò, chức năng của Nhà nước và thị trường; rà soát các chương trình, chính sách, nhất là các chính sách an sinh xã hội để bảo đảm sử dụng ngân sách tập trung và có hiệu quả cao; đẩy mạnh triển khai quản lý ngân sách trung hạn, theo kết quả thực hiện nhiệm vụ, gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ba là, Đổi mới phân cấp quản lý NSNN, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tiếp tục cơ cấu lại NSNN bền vững, đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương; xây dựng cơ chế quản lý tài chính ngân sách phù hợp với trình độ phát triển kinh tế của các đô thị trung tâm;…

Theo Cổng TT-BTC

NĐD-VP