Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Đảng Bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt nhiều kết quả đáng khích lệ 
29/08/2020 
 
“Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm kỳ qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động của Đảng bộ Bộ Tài chính đã nỗ lực lao động, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ” - ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung Ương nhận định.

P:\Nam 2020\2. TIN BAI\PHONG BAO CHI\4. Nguyen Huu Tho\Thang 8\28.8 Dai hoi Dang\Cap tren.jpg

Ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy

Khối các cơ quan Trung Ương dự và phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hữu Thọ

Dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng Bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra sáng nay 28/8, ông Lâm cơ bản nhất trí với Báo cáo chính trị, các báo cáo trình tại Đại hội và các báo cáo tham luận của các đại biểu trình bày tại Đại hội.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung Ương, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự và lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành. Trong đó đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả các nghị quyết quan trọng của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ có liên quan đến tài chính - ngân sách nhà nước như: Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị tường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả… Quy mô thu ngân sách được củng cố, cơ cấu thu ngân sách nhà nước bền vững hơn; công tác quản lý thu ngân sách nhà nước ngày càng hiệu quả, khoa học; cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước được thực hiện hiệu quả hơn theo hướng ưu tiên bố trí nguồn lực cho đầu tư phát triển, giảm chi thường xuyên…

Bên cạnh đó, trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy đã triển khai đồng bộ, quyết liệt và đạt hiệu quả trên các mặt công tác. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội XII của Đảng bộ Khối.

Đối với công tác chính trị tư tưởng Đảng ủy Bộ Tài chính đã chú trọng đổi mới phương pháp thông tin, tuyên truyền, tăng cường hoạt động về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và có giải pháp định hướng tư tưởng phù hợp trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Công tác xây dựng tổ chức Đảng được tăng cường, nhất là việc rà soát, bổ sung quy chế phối hợp công tác; từng bước thực hiện việc sắp xếp, quy hoạch kiện toàn cấp ủy, tổ chức bộ máy theo quy định của Đảng…

Bên cạnh những thành tích mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục trong nhiệm kỳ mới, tôi cơ bản đồng tình với nhận định và đánh giá của các đồng chí. Tôi đề nghị ngay sau Đại hội này, Ban chấp hành khóa mới cần tiếp thu, hoàn thiện, và có các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã nêu” - ông Lâm nhấn mạnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Lâm cho rằng Đảng Bộ Bộ Tài chính cần chú trọng tới một số nội dung, cụ thể:

Một là, trong những năm tới cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, những thành tựu của cách mạng công nghệ lần thứ 4, yêu cầu của hội nhập quốc tế. Đồng thời, sự chống phá của các thế lực thù địch ngày càng quyết liệt, sự kéo dài và những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, những diễn biến phức tạp và khó lường của tình hình trong nước và thế giới tạo ra những thời cơ thuận lợi, xen lẫn khó khăn, thách thức và đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, phức tạp đối với ngành Tài chính. Do đó, yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành Tài chính phải có trình độ chuyên môn giỏi, bản lĩnh chính trị vững vàng. Vì vậy, đề nghị Đảng ủy Bộ Tài chính cần phải phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, đảng viên được học tập nâng cao trình độ mọi mặt, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy các cấp để có thể đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao của toàn Ngành.

Hai là, Ban chấp hành Đảng bộ và cấp ủy trực thuộc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể cấp ủy, của từng cấp ủy viên và của mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định của Đảng về nêu gương một cách thiết thực, hiệu quả nhất. Đồng thời, tích cực phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ chi bộ, cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Ba là, thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, để Đảng bộ thực sự trở thành hạt nhân chính trị, giữa vững và phát huy hiệu quả vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trước hết cần nâng cao nhận thức của từng cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Bốn là, tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy và Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ; giữa các cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thông qua việc ban hành quy chế phối hợp công tác, trong đó, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác nhằm tiếp tục phát huy sự đồng thuận, thống nhất cao trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong công tác xây dựng Đảng.

Năm là, tăng cường công tác quản lý đảng viên cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Trong đó, quan tâm giám sát thật tốt viêc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là trong lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp và Quy chế dân chủ cơ sở; thường xuyên nắm bắt, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh về tư tưởng của cán bộ, đảng viên ngay từ chi bộ.

Cổng TT-BTC
NĐD-VP