Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Báo cáo thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong năm 2020 
30/12/2020 
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 2020; Giao Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo đúng thời gian quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu;


Đính kèm Công văn: 2020-12-30 (30.12.2020_08h37p34)_signed.pdf
Thông tư 129/2017/TT-BTC: tt129.2017.doc
Thông tư 188/2014/TT-BTC: thongtusó188.2014.tt_btc.doc
TTT-TTr