Ban Giám đốc sở 
Ban Giám đốc sở 

                                                                I. Ban Giám Đốc

                                                                              
                                                               NGUYỄN VĂN NHỰT
                                                                    Giám đốc Sở
 
 HỒ TRỌNG LUẬT
Phó Giám đốc Sở
LÊ CÔNG BÌNH 
Phó Giám đốc Sở

II. Phân công nhiệm vụ:
1. Ông: Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc
- Phụ trách chung; lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện hoạt động của Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh;
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật cơ quan; quản lý điều hành chung về ngân sách nhà nước; kinh phí khối Đảng, Quốc phòng-An ninh, ngân sách huyện, thành phố; Kế hoạch tài chính 5 năm, Kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm, dự toán ngân sách hàng năm; công tác thanh tra tài chính, tài chính đầu tư
- Trực tiếp phụ trách : Thanh tra Sở;
- Thực hiện các nhiệm vụ của các Ban chỉ đạo, Hội đồng do UBND tỉnh thành lập: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Quỹ Phát triển đất tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh phân công;
- Theo dõi hoạt động Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố: Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Sơn và Bác Ái.

2. Ông Hồ Trọng Luật- Phó Giám đốc

- Giúp Giám đốc sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: hành chính quản trị của cơ quan, cải cách hành chính, công nghệ thông tin, ISO, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cơ quan; theo dõi kinh phí đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tài chính doanh nghiệp;           
- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng, phòng Quản lý Ngân sách (phụ trách chung hoạt động của phòng);
- Thực hiện các nhiệm vụ của các Ban chỉ đạo, Hội đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập: Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo đổi mới Doanh nghiệp tỉnh; thành viên các Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh theo phân công của Giám đốc Sở;
- Theo dõi hoạt động Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện: Ninh Phước và Thuận Nam.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

3. Ông Lê Công Bình - Phó Giám đốc

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: hoạt động quản lý giá, quản lý công sản; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác pháp chế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh;
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Giá-Công sản và Tài chính đầu tư;
- Thực hiện các nhiệm vụ của các Ban chỉ đạo, Hội đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập: Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự; Thường trực Hội đồng thẩm định Bảng giá đất, Giá đất cụ thể của tỉnh; tham gia thành viên các Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh thành lập theo phân công của Giám đốc Sở;
- Theo dõi hoạt động Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện: Ninh Hải và Thuận Bắc;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.