Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
157 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Bộ Tài chính được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia 
11/08/2020 
 
Tính đến ngày 27/7/2020, Bộ Tài chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đối với 959/959 thủ tục hành chính, trong đó thực hiện cung cấp 105 DVCTT mức 1, 282 dịch vụ mức độ 2 , 208 dịch vụ mức 3 và 364 DVCTT mức 4. Bộ Tài chính cũng đã thực hiện tích hợp 157 DVCTT mức độ 3,4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã thực hiện kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhằm mục tiêu cải cách TTHC một cách toàn diện và hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Từ đầu năm đến nay, Bộ Tài chính đã thực hiện đánh giá tác động đối với 209 TTHC tại 03 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thuế. Trên cơ sở đó, đã lựa chọn các phương án, giải pháp tối ưu cho việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính; đã thẩm định 03 TTHC tại 02 văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC.

Trong tháng 7/2020, Bộ Tài chính đã ban hành 02 Quyết định công bố 08 TTHC mới trong lĩnh vực phí, lệ phí và hải quan. Luỹ kế từ ngày 01/01/2020 đến ngày 27/7/2020, Bộ Tài chính đã ban hành 10 Quyết định công bố bãi bỏ 28 TTHC; sửa đổi, bổ sung 35 TTHC và ban hành mới 38 TTHC theo yêu cầu quản lý trong các lĩnh vực: hải quan, kho bạc, công sản, thuế và kế toán, kiểm toán. Trên cơ sở Quyết định công bố TTHC, Bộ Tài chính đã thực hiện việc công khai và cập nhật đầy đủ và kịp thời lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin điện tử của Bộ và trụ sở cơ quan tiếp nhận, thực hiện TTHC theo đúng quy định.

Tính đến ngày 27/7/2020, Bộ Tài chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 959/959 TTHC, trong đó thực hiện cung cấp 105 dịch vụ công trực tuyến mức 1, cung cấp 282 dịch vụ mức 2, dịch vụ công trực tuyến mức 3 là 208 và 364 dịch vụ mức 4. Bộ Tài chính đã thực hiện tích hợp 157 dịch vụ mức độ 3,4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Dự kiến đến cuối năm 2020, Bộ Tài chính sẽ hoàn thành tích hợp 194 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đảm bảo 30% dịch vụ được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, Bộ phận Một cửa đã tiếp nhận 581 hồ sơ TTHC thuộc 04 lĩnh vực (bảo hiểm, kế toán - kiểm toán, tin học, giá) và đã trả kết quả cho cá nhân, tổ chức 411 hồ sơ đảm bảo 100% đúng hạn; số hồ sơ đang giải quyết trong hạn là 170 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

Bộ Tài chính cũng đã trình Quốc hội ban hành 02 Luật , trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định để thực hiện cắt giảm và đơn giản hoá 163/190 điều kiện thuộc 20 ngành nghề kinh doanh quy định tại Luật Đầu tư. Theo đó, tổng số điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính còn hiệu lực hiện nay là 299 điều kiện. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã cập nhật và công bố, công khai đầy đủ danh mục điều kiện kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo đúng quy định.

Bộ Tài chính đã ban hành danh mục 301 chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính được quy định tại 155 văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, đã rà soát số chế độ báo cáo cần sửa đổi là 129 báo cáo quy định tại 88 văn bản quy phạm pháp luật. Tính đến nay, Bộ Tài chính đã ban hành 03 Thông tư sửa đổi, bổ sung 10 Thông tư để sửa đổi 14 chế độ báo cáo đáp ứng yêu cầu tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Về việc điện tử hóa chế độ báo cáo định kỳ, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 992/QĐ-BTC ngày 30/6/2020 về việc ban hành danh mục chế độ báo cáo định kỳ của Bộ Tài chính kết nối lên Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ năm 2020. Theo đó, danh mục bao gồm 64/301 chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính (đạt tỷ lệ 21,26%), đề xuất điện tử hoá để từ đó thực hiện kết nối lên Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ.

Theo Cổng TT-BTC

NĐD-VP