Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025 
03/06/2021 
 

Ngày 27/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2590/KH-UBND Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025; theo đó mục đích và yêu cầu được đề ra:

- Mục đích:

+ Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021, tạo điểm khởi đầu tích cực cho phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

+ Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến (ĐHTT) trong các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, củng cố và giữ vững an ninh, quốc phòng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

+ Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn những mô hình, ĐHTT, toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ biến những kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay; qua đó, tôn vinh, nêu gương học tập, nhân rộng trong toàn cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

+ Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân ĐHTT, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và quy định pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng.

- Yêu cầu:

+ Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch, đề ra tiêu chí cụ thể, tổ chức thực hiện các quy trình phát hiện, nhân rộng, học tập gương ĐHTT ở cơ quan, đơn vị, địa phương một cách thiết thực, hiệu quả.

+ Việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình, ĐHTT gắn liền với sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động của mỗi cấp, ngành, trong mỗi giai đoạn nhất định. Điển hình được nhân rộng phải thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa, tác động tích cực đối với cơ quan, đơn vị, địa phương và đời sống trong xã hội.

  Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ (Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện; Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp tổ chức học tập kinh nghiệm, giao lưu nhân rộng các mô hình, ĐHTT trên phạm vi toàn tỉnh; Tham mưu, đề xuất với Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh có kế hoạch kiểm tra, khảo sát việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, ĐHTT của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Báo cáo kết quả, đề xuất các hình thức khen thưởng để biểu dương, động viên kịp thời công sức đóng góp và hiệu quả của các ĐHTT./.
Đính kèm: KHUB-2590.pdf
Như Khoa, Ban Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website