Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Triển khai thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
07/05/2021 
 

  Ngày 07/4/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 458/QĐ-TTTT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 (Quyết định). Theo đó, yêu cầu được đề ra:

- Đổi mới hình thức tuyên truyền, chuyển trọng tâm từ tuyên truyền trực tiếp sang trực tuyến, áp dụng các công nghệ hiện đại để triển khai các hoạt động tuyên truyền một cách chủ động, linh hoạt, phong phú, đa dạng, thông minh và tự động nhằm giúp người dùng nhận thức rõ và tự bảo vệ mình, cộng đồng khi tham gia vào không gian mạng.

- Phát huy vai trò điều phối của Bộ Thông tin và Truyền thông để định hướng tuyên truyền đồng bộ, chặt chẽ trên phạm vi toàn quốc với các biện pháp tuyên truyền linh hoạt, tận dụng ưu thế của mạng xã hội, phương tiện truyền thông đại chúng.

- Bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ, khoa học, hiệu quả các nội dung và nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông được giao tại Đề án.

- Xác định rõ các nội dung công việc, phân công trách nhiệm thực hiện rõ ràng, cụ thể cho các đơn vị; chủ động giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, đảm bảo triển khai thực hiện Đề án nghiêm túc, hiệu quả.

- Khuyến khích tận dụng các nguồn lực xã hội để thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là tận dụng sự tham gia có trách nhiệm của các doanh nghiệp công nghệ, viễn thông, các mạng xã hội Việt Nam.

 Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai tại địa phương và phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông trong triển khai thực hiện./.
Đính kèm: 458 QD BTTTT.PDF
Tấn Lộc, Phòng Thanh tra 
Liên kết website