Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 
01/04/2021 
 

  Nhằm tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng và phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường lao động, góp phần huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hiện đại, bảo đảm kết nối thị trường lao động trong tỉnh với thị trường lao động của các tỉnh phía nam, trong khu vực Miền Trung và cả nước- ngày 30/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1472/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra 05 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện:

- Triển khai thực hiện thể chế, chính sách pháp luật đồng bộ, thống nhất để thị trường lao động tỉnh Ninh Thuận phát triển theo hướng hiện đại.

- Hỗ trợ phát triển cung - cầu lao động.

- Hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động.

- Hỗ trợ phát triển mạng lưới an sinh và bảo hiểm.

- Hỗ trợ kết nối thị trường lao động trong và ngoài nước, phát triển các thị trường lao động đặc thù.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 (Chương trình); hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình và báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.
Đính kèm: 1472 KHUB.pdf
Thanh Quý, Phòng Thanh tra 
Liên kết website