Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 
07/04/2021 
 

Nhằm tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh; ngày 01/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1542/KH-UBND Triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025 (Kế hoạch);

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra 6 mục tiêu cụ thể; 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021- 2025 trên phạm vi toàn tỉnh; rà soát, tham mưu cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung chính sách, pháp luật liên quan đến công tác bình đẳng giới; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về kết quả thực hiện theo quy định./.
Đính kèm: 1542 KHUB.pdf

Chí Huyên, Phòng QLNS 
Liên kết website