Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Triển khai công tác bình đẳng giới tỉnh Ninh Thuận năm 2021 
31/03/2021 
 

Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1467/KH-UBND Triển khai công tác bình đẳng giới tỉnh Ninh Thuận năm 2021- theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định: 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, giải pháp về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Bình đẳng giới, từng bước thu hẹp khoảng cách giới, tạo mọi điều kiện để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tạo cơ hội tham gia và thụ hưởng bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới.

- Các hoạt động triển khai cần thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình triển khai cần linh hoạt áp dụng các hình thức tổ chức phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch theo quy định.

  Chủ tịch UBND tỉnh đề ra 04 nội dung cụ thể và yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về tình hình và kết quả thực hiện theo quy định./.
Đính kèm: 1467 KHUB.pdf
Ánh Sương, Thanh tra  
Liên kết website