Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ 
03/02/2021 
 

Ngày 22 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 367/KH-UBND triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 20/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng (Kế hoạch); theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định:

- Mục đích:

+ Triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

+ Tăng cường trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, liên tục và lâu dài trong tất cả các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

+ Xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, đưa việc đáp ứng các nhu cầu, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trở thành trách nhiệm, động lực và lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

+ Nâng cao trách nhiệm, công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

+ Kiến tạo môi trường tiêu dùng an toàn, bền vững, củng cố niềm tin của người tiêu dùng, góp phần tạo nền tảng cho một xã hội tiêu dùng hạnh phúc và thịnh vượng.

- Yêu cầu:

+ Xác định vai trò của các cấp chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

+ Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, Hợp tác xã và mọi tầng lớp Nhân dân các quy định pháp luật về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

+ Các cơ quan, tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật bảo vệ người tiêu dùng; kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

  Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.
Như Khoa, Ban Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website