Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ 
21/05/2020 
 

Ngày 19/5/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1788/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư và một số nội dung có liên quan; theo đó, mục đích, yêu cầu được xác định:

- Mục đích:

+ Triển khai các nội dung Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ, đặc biệt là các quy định về soạn thảo, ký ban hành văn bản điện tử; quản lý văn bản điện tử; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan; quản lý, sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư và các nội dung có liên quan.

+ Giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và các nội dung có liên quan được thuận lợi, thống nhất, đồng bộ và đúng theo quy định. Giúp công chức, viên chức thực hiện tốt chức năng công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn thư, lưu trữ.

- Yêu cầu:

+ Việc tổ chức Hội nghị phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và được vận dụng tốt trong công tác.

+ Cán bộ, công chức, viên chức có liên quan tham dự đầy đủ, nghiêm túc và triển khai thực hiện đúng theo quy định.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị và tham mưu các văn bản có liên quan./.
Đính kèm: KHUB1788_signed.pdf

Út Hiền, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website