Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2021 - 2022 
25/01/2021 
 

Ngày 20 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 308/KH-UBND Thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Kế hoạch); theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định:

- Mục đích:

+ Triển khai toàn diện, có hiệu quả Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 - 2022 (Đề án) và Quyết định số 1020/QĐ-BTP ngày 08/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

+ Thực hiện các giải pháp cơ bản đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật; từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay trong tổ chức thi hành pháp luật, tạo tiền đề cho sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật.

+ Tăng cường công tác phối hợp giữa các Sở, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch. Huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong công tác tổ chức thi hành pháp luật đạt hiệu quả cao.

- Yêu cầu:

+ Việc triển khai Kế hoạch phải được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm tổ chức thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức.

+ Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các quy định pháp luật của Trung ương và địa phương.

+ Bảo đảm các điều kiện cần thiết để phục vụ việc tổ chức thi hành pháp luật, nhất là trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh thực hiện chủ trương, chính sách tinh giản biên chế.

  Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ đề ra, tham mưu UBND tỉnh tổng kết Đề án và định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định./. 
Đính kèm: 308 KHUB.pdf
Đông Xuân, Phòng Thanh tra 
Liên kết website