Thi tuyển chức danh lãnh đạo - quản lý địa phương
Thi tuyển chức danh lãnh đạo - quản lý địa phương
Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng theo Kế hoạch số 1755/KH-SNV ngày 15/6/2018 của Sở Nội vụ về tổ chức tổ chức Hội đồng thi tuyển các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ 
22/08/2018 
 
Nội dung: 2511 TB.signed.pdf
 
Liên kết website