Công tác xây dựng Đảng
Công tác xây dựng Đảng
Tháng 5 nhớ Bác! 
17/05/2020 
 

Hằng năm tới dịp Tháng 5 là toàn thể Nhân dân ở khắp các miền quê Việt Nam, và cả bạn bè năm châu vẫn nô nức tổ chức kỷ niệm Ngày sinh của Bác. Kỷ niệm sinh nhật Bác năm nay đúng vào dịp toàn đảng, toàn dân, toàn quân đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 7 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; chỉnh đốn phong cách làm việc, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong công tác, trong sinh hoạt của đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị nói riêng. Đồng thời, gắn bó mật thiết với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội khoá XII của Đảng.

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sẽ là dịp chúng ta soi chung tấm gương lớn, ôn lại những bài học quý giá, những việc làm trong sáng của Người để thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống nhằm xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh mà Đảng và Bác Hồ hằng mong ước./.

(Một số nội dung sưu tầm từ Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)
Trần Thị Thu, Chi bộ Phòng Thanh tra 
Liên kết website