Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử ở cấp huyện, cấp xã 
07/05/2021 
 

Thực hiện Kế hoạch số 982/KH-TBNV ngày 02/3/2021 của Tiểu ban Nghiệp vụ thuộc Ủy ban bầu cử tỉnh thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026;

Ngày 27/4/2021 Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 1271/KH-SNV tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở cấp huyện, cấp xã. Theo đó, từ ngày 29/4/2021 đến ngày 05/5/2021, Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức tập huấn tại 07 huyện, thành phố.

Tại các buổi tập huấn, Báo cáo viên thuộc Sở Nội vụ và Sở Y tế đã hướng dẫn các thành viên tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử ở cấp huyện, cấp xã một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026:

- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026:

+ Nghiệp vụ thực hiện các biểu mẫu báo cáo của các tổ chức phụ trách bầu cử cấp huyện, cấp xã.

+ Nghiệp vụ trang trí phòng bỏ phiếu.

+ Nghiệp vụ triển khai trước và trong ngày bầu cử.

+ Nghiệp vụ công tác kiểm phiếu bầu cử.

- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác y tế trong ngày bầu cử; nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19 trong công tác bầu cử.

Description: D:\Ngoc Tien\Du lieu\Noi vu\CCHC 2017 tro di\Tien 2021\Dang tin\6. Tin tap huan ghiep vu cong tac bau cu\z2460782451205_645014f19334cc55ec2ac9cd51ca4b0d.jpg

Báo cáo viên thuộc Sở Y tế báo cáo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác y tế

 trong ngày bầu cử tại huyện Bác Ái

Description: D:\Ngoc Tien\Du lieu\Noi vu\CCHC 2017 tro di\Tien 2021\Dang tin\6. Tin tap huan ghiep vu cong tac bau cu\SNV.jpg

Báo cáo viên thuộc Sở Nội vụ báo cáo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

tại huyện Ninh Sơn

Ngọc Tiến, Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website