Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030 
10/03/2021 
 

Ngày 24/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 905/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Kế hoạch);

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra mục tiêu thực hiện:

-  Đến năm 2025 đạt 60% và đến năm 2030 đạt 75%, các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Đối với một số ngành, lĩnh vực đặc thù có tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thấp dưới 30% có thể điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

-  Tỷ lệ cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp đạt ít nhất 40% vào năm 2025 và đạt 50% vào năm 2030.

-  Tỷ lệ cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực đạt 75% vào năm 2025 và đạt 90% vào năm 2030.

- Ở những địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số, phải có cán bộ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số phù hợp với cơ cấu dân cư.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và yêu cầu các Sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan:

- Hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh;

- Theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định;

  - Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách đối với cán bộ nữ./.
Đính kèm: 905 KHUB.pdf
Vũ Huy, Phòng QLNS 
Liên kết website