Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng 
23/04/2020 
 

Ngày 17/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 95/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Quyết định);

Theo đó, Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 36 của Quy chế thi đua, khen thưởng (về thủ tục, hồ sơ khen thưởng) và được thực hiện cụ thể như sau: 

“1. Hồ sơ xét danh hiệu thi đua và đề nghị xét khen thưởng thực hiện theo quy định tại Khoản 48 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013.

2. Thủ tục, hồ sơ xét  tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp và danh hiệu thi đua khác thực hiện theo Điều 50 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

3. Các trường hợp xét khen thưởng theo thủ tục đơn giản, hồ sơ đơn giản thực hiện theo Điều 85 Luật thi đua, khen thưởng năm 2003 và Điều 55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

4. Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải phù hợp với hình thức, mức hạng khen thưởng và nội dung báo cáo thực hiện theo các mẫu tương ứng trong 09 mẫu tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

5. Thủ tục, hồ sơ đề nghị tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo Danh mục thủ tục hành chính trên lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.

6. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng và xét trình khen thưởng cấp Nhà nước phải là bản chính”.

          Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2020./.
Đính kèm: QD 10.2020.pdf
Trương Văn Phong, Phòng QLNS 
Liên kết website