Thanh tra
Thanh tra
Sở Nội vụ triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020 
07/04/2021 
 

Thực hiện Kế hoạch số 989/KH-UBND ngày 02/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020;

Ngày 22/3/2021, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch 862/KH-SNV về triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020; theo đó,

- Mục đích, yêu cầu: Việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của công chức, viên chức nhằm góp phần minh bạch hóa hoạt động hệ thống công vụ; ngăn chặn, phòng ngừa những hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì động cơ vụ lợi, phòng ngừa tham nhũng, phục vụ công tác cán bộ, kịp thời phát hiện tham nhũng, ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng; đồng thời, là biện pháp góp phần phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

- Kết quả thực hiện kê khai tài sản, thu nhập:

+ Lãnh đạo Sở và tất cả các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở đã thực hiện việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập.

+ Có 42 công chức, viên chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và 42 bản kê khai đã được công khai.

Qua công tác kê khai tài sản, thu nhập đầu năm 2020 đối với công chức, viên chức; Sở Nội vụ đã triển khai thực hiện đúng đối tượng, quy trình, thủ tục kê khai và thực hiện quản lý, sử dụng bản kê khai đúng theo các văn bản pháp luật quy định./.

Thanh Khiết-Phòng Thanh tra 
Liên kết website