Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Rèn luyện tính cách, đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
19/05/2020 
 

Rèn luyện tính cách, đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh là rất quan trọng, góp phần hoàn thiện những phẩm chất cần thiết của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cán bộ, đảng viên phải có 5 đức tính quan trọng: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm. Nhân là thật thà yêu thương, hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng bào, sẵn lòng chịu cực khổ trước mọi người, hưởng hạnh phúc sau mọi người. Nghĩa là ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy. Trí là không có việc gì tư túi làm mù quáng, cho nên đầu óc trong sạch sáng suốt; dễ hiểu lý; dễ tìm phương hướng; biết xem người, biết xét việc. Dũng là dũng cảm, gan góc, gặp việc gì phải có gan làm, thấy khuyết điểm phải có gan sửa chữa, cực khổ khó khăn có gan chịu đựng. Liêm là không tham địa vị, không tham tiền tài, không tham sung sướng, không ham người tâng bốc mình- vì vậy, mà quang minh chính đại.

Hiện nay, trước sự tác động mạnh mẽ của mặt trái cơ chế thị trường, một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện lệch lạc về tính cách, đạo đức ảnh hưởng đến tập thể, đến niềm tin của quần chúng Nhân dân. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi... làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng”. Do vậy, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để có những giải pháp nhằm rèn luyện tính cách, đạo đức cách mạng là vấn đề vô cùng quan trọng trong giai đoạn hiện nay, đó là:

- Giáo dục thái độ sống tích cực, hình thành nét tính cách tích cực.

- Nói đi đôi với làm, nêu gương tốt, làm việc tốt.

- Khuyến khích cái tốt, khắc phục cái xấu, phải “tiên ưu hậu lạc”-“khó khăn thì phải chịu trước thiên hạ, sung sướng thì hưởng sau thiên hạ”.

- Thông qua hoạt động thực tiễn để hoàn thiện bản thân.

         - Tích cực tu dưỡng, rèn luyện bền bỉ suốt đời. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong việc thực thi nhiệm vụ, phục vụ Nhân dân với tinh thần: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”. Đồng thời, phải tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong, đề cao trách nhiệm công vụ, phấn đấu trở thành những cán bộ, đảng viên có cả tài và đức, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Thanh Quý, Phòng Thanh tra 
Liên kết website