Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
15/11/2019 
 

          Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta bản Di chúc vô cùng quý báu. Di chúc của Người là nguồn cổ vũ hết sức quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một sự kiện lịch sử vô giá, đề cập đến nhiều nội dung nhưng trước hết là nói về Đảng và việc cần phải làm trước tiên ngay sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta hoàn thành thắng lợi là chỉnh đốn lại Đảng có nhiều nội dung, trong đó cơ bản và cấp bách là rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên.

          Ngay từ khi Đảng ta trở thành đảng cầm quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến cán bộ và công tác cán bộ. Người đánh giá cao vai trò, vị trí của cán bộ. Theo Người “vấn đề cán bộ là một vấn đề rất trọng yếu”, “vấn đề cán bộ quyết định mọi việc” và “cách mạng là phá cái cũ đổi ra cái mới, phá cái xấu đổi ra cái tốt”. Muốn vậy, “trước hết phải có Đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Đảng muốn vững phải có một đội ngũ cán bộ, đảng viên trung kiên, luôn giữ vững chủ nghĩa, có đạo đức, có năng lực, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích của Nhân dân, của cách mạng.

          Sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng, về đội ngũ cán bộ, đảng viên trong điều kiện đảng cầm quyền đặt ra nhiều vấn đề cho công tác xây dựng Đảng hiện nay. Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần phải thấm nhuần sâu sắc những lời căn dặn của Người, nhất là rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nói đến cán bộ, điều quan trọng hàng đầu là phẩm chất đạo đức cách mạng. Bởi vì đối với con người, nhất là người cách mạng “cần phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh ví đạo đức như nguồn của sông, gốc của cây. Sông có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Phẩm chất đạo đức đối với con người nói chung, đặc biệt là người cách mạng không thể thiếu được, cũng như bốn mùa của trời, bốn phương của đất. Thiếu một mùa thì không thành trời, thiếu một phương không thành đất, thiếu một đức không thành người.

          Sự rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên trong điều kiện Đảng cầm quyền được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong Di chúc “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Do vậy, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chi Minh, điều cần nhất hiện nay là tiếp tục xây dựng Đảng ta trở thành một đảng trong sạch, vững mạnh, là đạo đức là văn minh theo tư tưởng của Người, phải bao gồm những cán bộ, đảng viên có đức, có tài, có tâm, có phong cách và bản lĩnh vững vàng./.
Thanh Quý, Phòng Thanh tra 
Liên kết website