Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Quyết định tổ chức lại Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
13/04/2021 
 

Ngày 06/4/2021, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 165/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý di tích tỉnh và Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận). Theo đó, Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; được giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận có chức năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, con người và môi trường sống của con người, nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan, hưởng thụ văn hóa của công chúng; tổ chức các hoạt động bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị các di tích quan trọng trên địa bàn tỉnh được giao trực tiếp quản lý gắn với phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2021./.
Đính kèm: 165 QDUB.pdf
Dâng Tuyên - Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website