Đường dây nóng về kỷ luật - kỷ cương hành chính
Đường dây nóng về kỷ luật - kỷ cương hành chính
Quyết định kiện toàn Tổ Kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận 
28/11/2016 
 
 
Liên kết website