Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 
15/09/2019 
 

          Thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Kế hoạch số 4244/KH-UBND ngày 03/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

          Ngày 03/9/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1410/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. Theo đó, có 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Ninh Thuận gồm:

          1. Cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ.

          2. Cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

          3. Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại Phòng đọc./.
Đính kèm: Quyết định số 1410 QĐ-UBND.pdf
Xuân Diệu, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website