Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên 
10/03/2021 
 

Ngày 01/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi (Nghị định); theo đó, nội dung đối thoại được quy định:

- Việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên;

- Hoạt động của các cơ quan, tổ chức liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên;

- Những nội dung thuộc thẩm quyền hoặc trách nhiệm báo cáo với cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị của thanh niên;

- Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, rèn luyện, tham gia phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

- Những kiến nghị, đề xuất khác của thanh niên.

Ngoài ra, Chính phủ quy định trách nhiệm tổ chức đối thoại:

- Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm tổ chức đối thoại với thanh niên ít nhất mỗi năm một lần;

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân có trách nhiệm đối thoại với thanh niên theo yêu cầu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức khác của thanh niên được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

  Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2021./.
Đính kèm: 132021 TTg.pdf
Hồng Phượng, Phòng QLNS 
Liên kết website