Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Quy định công tác lập hồ sơ điện tử; nộp lưu và bảo quản hồ sơ, tài liệu điện tử tại các cơ quan, tổ chức 
18/03/2021 
 

Ngày 04/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 370/QĐ-UBND Quy định công tác lập hồ sơ điện tử; nộp lưu bảo quản hồ sơ, tài liệu điện tử tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Quyết định).

          Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quy định về đối tượng áp dụng; nộp lưu và bảo quản hồ sơ, tài liệu điện tử:

          - Đối tượng áp dụng:

+ Cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố và cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn (a);

+ Các cơ quan nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các cơ quan khác thuộc hệ thống chính trị của tỉnh, được UBND tỉnh đồng ý cho sử dụng Hệ thống của tỉnh để gửi, nhận văn bản điện tử với các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh (b);

          + Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị nêu trên (tại (a), (b)) và các cá nhân liên quan.

- Nộp lưu và bảo quản hồ sơ, tài liệu điện tử:

+ Nộp lưu hồ sơ, tài liệu điện tử;

          + Bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử;

+ Bảo đảm an toàn và bảo mật tài liệu lưu trữ điện tử;

+ Hủy tài liệu lưu trữ điện tử hết giá trị.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, thực hiện việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị về công tác lập hồ sơ điện tử; nộp lưu và bảo quản hồ sơ, tài liệu điện tử; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 04/3/2021./.
Đính kèm: 370 QDUB.pdf
Thúy Vy, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website