Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh 
29/04/2021 
 

Ngày 22 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 714/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Quyết định).

Theo đó, Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có chức năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, con người và môi trường sống của con người, nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng; tổ chức các hoạt động bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị các di tích quan trọng trên địa bàn tỉnh được giao trực tiếp quản lý gắn với phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh, gồm Lãnh đạo (Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc)các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ (Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ và Ban Quản lý di tích).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021./.
Đính kèm: 74 QDUB.pdf
Ngọc Trinh-Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website