Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” 
17/09/2021 
 

  Ngày 10/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1497/QĐ-TTg vKế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; theo đó, mục đích, yêu cầu được xác định:

        - Mục đích:           

        + Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 với phương châm phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân.

        + Đề cao tinh thần thi đua, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến huy động mọi nguồn lực, đề xuất các giải pháp và biện pháp trên mọi lĩnh vực để đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế thiệt hại về người, tài sản.

        +  Tổ chức phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, thiết thực nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và tinh thần quốc tế cao đẹp, động viên, lôi cuốn các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân tích cực chủ động tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19.

        - Yêu cầu:

        + Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, đồng bộ từ trung ương đến cơ sở, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị và doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

        + Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những cách làm hay trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

          Thủ tướng Chính phủ đề ra 6 nội dung phong trào thi đua; 5 giải pháp thực hiện; tiêu chí thi đua, hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng và yêu cầu các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện./.
Đính kèm: QD-1497-cua-Thu-tuong.pdf
Thái Hùng, Phòng TĐ-KT 
Liên kết website